1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement beskou die versuim van kontrakteurs om leerders volgens die ooreengekome tyd soggens by skole te besorg en in die middae op te tel in 'n baie ernstige lig aangesien dit 'n negatiewe uitwerking het op leerders se onderrigprogramme.
2. 'n Strafklousule om hierdie soort wanpraktyk teen te werk en ingevolge waarvan kontrakteurs beboet sal word, is gevolglik in die vervoerkontrak ingebou en kontrakteurs sal soos volg beboet word:
2.1 Wanneer leerders in die oggend en in die namiddag tot 30 minute later as die ooreengekome tyd by skole af- en opgelaai word, sal 'n boete van 20% van die daaglikse tarief vir elke bus wat laat is, van die daaglikse betaling afgetrek word.
2.2 Wanneer leerders in die oggend en in die namiddag meer as 30 minute later as die ooreengekome tyd by skole af- en opgelaai word, sal 'n boete van 30% van die daaglikse tarief vir elke bus wat laat is, van die daaglikse betaling afgetrek word.
3. In sodanige gevalle van wanprestasie moet die volgende prosedure gevolg word:
3.1 Die volgende inligting moet elke skooldag aangeteken word in 'n register wat uitsluitlik vir die doel bygehou word:
  • Watter bus(se) (in die oggend of in die namiddag) laat was

  • Die registrasienommer(s) van die bus(se) wat laat was

  • Die rede vir die vertraging(s)

  • Die tyd/tye van aankoms

3.2 Die kontrakteur en die busbestuurder moet as volg ingelig word:
  • Dat sy of haar bus(se) laat was

  • Hoeveel later as die ooreengekome tyd die bus(se) gearriveer het

  • Dat die insident aangeteken en die boete gehef sal word. (Hierdie aspek is belangrik in moontlike dispute rakende aftrekkings vir laatkoms.)

3.3 Wanneer die kontrakteur se eisvorm (WKOD 063) aan die einde van die maand deur die prinsipaal vir betalingsdoeleindes gesertifiseer word, moet die tye van laatkoms vir elke dag wat die bus(se) laat was, op die eisvorm aangedui word. 'n Afskrif van 'n uittreksel uit die register waarna daar in paragraaf 3.1 verwys word, en waarop die skool se naamstempel en die handtekening van die prinsipaal moet verskyn, moet ook by die eisvorm aangeheg word en daar moet op die eisvorm aangedui word dat die uittreksel aangeheg word.
3.4 Die nodige aftrekkings, bereken soos in paragrawe 2.1 en 2.2 aangedui, moet deur die Onderwysbestuur-en-ontwikkelingsentrums (OBOS'e) gemaak word. Die daaglikse tarief per bus vir elke kontrak sal in die brief van aanname aangedui word.
3.5 Indien daar aanvaarbare redes vir die laatkoms is, soos byvoorbeeld as die bus in 'n ongeluk betrokke was, moet die laatkoms steeds op die eisvorm aangedui word en sal die OBOS moet besluit of die insident buite die beheer van die kontrakteur was of nie.
4. In die volgende gevalle sal laatkoms nie aan die kontrakteur toegeskryf word nie:
4.1 As die bus(se) in 'n ongeluk betrokke was
4.2 As die bus(se)as gevolg van natuurrampe soos oorstromings en padverspoelings 'n ompad moes ry
4.3 Indien paaie tydelik deur 'n plaaslike owerheid gesluit is en 'n ompad gery moes word
5. Daar word van kontrakteurs verwag dat hulle hulle busse in 'n padwaardige toestand moet hou.
6. 'n Gewysigde eisvorm, WKOD 063, vir gebruik vanaf die datum van hierdie brief, is aangeheg.
7. U samewerking sal waardeer word.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:02:28

Leerdervervoereisvorm (WKOD 063)  (grootte: 11 KB)