1. In 2004 was daar `n aansienlike toename in die aantal kandidate wat die VBOO vlak 4-eksamens geskryf het.
2. In 2005 sal die WKOD weereens aan kandidate die geleentheid bied om nasionale eksamens in Junie en Oktober te skryf. Uitvoerige eksamenroosters sal in die loop van die jaar aan alle sentrums beskibaar gestel word en albei eksamens sal deur die WKOD, die Nasionale Departement van Onderwys en UMALUSI gemonitor word.
3. Hierdie jaar sal die verhouding tussen die eksamen en die sentrumgebaseerde assessering (SGA) nog steeds 50:50 wees en die nasionale leerareariglyne wat saam met Omsendbrief 75/2002 uitgestuur is, moet gebruik word. In ooreenstemming met provinsiale beleid moet kandidate aangemoedig word om in te skryf vir die eksamen slegs as hulle daarvoor gereed is.
4. Opvoeders word aangeraai om in hulle voorbereiding van kandidate vir die eksamens gebruik te maak van die 2004 vlak 4-verslae van die VBOO-hoofnasieners en vorige eksamenvraestelle. Aangesien die hoofnasienersverslae dikwels aandui dat baie kandidate 'n gebrek toon aan basiese eksamenvaardighede en die eksamen tans deur UMALUSI gebruik word om die SGA statisties te modereer, is dit noodsaaklik dat leerders opleiding in eksamentegniek moet ontvang.
5. Aangesien die nasionale kantoor en UMALUSI verwag dat provinsies `n SGA-stelsel wat die bevoegdheid van die leerders aandui, moet implementeer, moet daar op die volgende gelet word:
5.1 Elke leerderportefeulje moet 'n minimum van vyf items wat van mekaar verskil en op die leerareariglyne gebaseer is, bevat. Die items mag nie bloot net toetse wees nie afskoon toetse `n belangrike assesseringsmetode is. Die finale punt vir alle portefeuljetake moet as `n persentasie (uit 100) opgeteken word.
5.2 Die finale SGA-punte en -portefeuljes sal deur die OBOS-kurrikulumadviseurs gemodereer word en deur provinsiale en UMALUSI-amptenare geverifieer word.
5.3 Dit is die verantwoordelikheid van opvoeders om aan elke leerder `n SGA-punt te gee en van sentrumbestuurders om te verseker dat elke leerder aan hulle gemeenskapsleersentrum `n SGA-portefeulje vir elke leerarea het.
5.4 Sentrumbestuurders moet ook toesien dat opvoeders `n rekord van al hulle take en assesseringsinstrumente, en die punte en terugvoering aan leerders, in hulle opvoederportefeuljes byhou.
5.5 Leerderportefeuljes wat sonder opvoederportefeuljes vir moderering ingedien word, sal nie aanvaar word nie.
6. Indien u ondersteuning verlang, tree asseblief in verbinding met een die volgende beamptes:
OBOS          VBOO-kurrikulumadviseur    Telefoon (werk)
Breederivier/Overberg  Mnr Joaniel Pieterse     (023) 348 4600	
Metropool-Sentraal   Mnr Quentin Ravells (waarnem.)(021) 659 4344	
Metropool-Oos      Mnr Stephen Lategan      (021) 900 7000	
Metropool-Noord     Me Winnifred Taylor      (021) 938 3000 	
Metropool-Suid     Me Zukiswa Ntontela (waarnem.)(021) 370 2000	
Suid Kaap/Karoo     Mnr Jewel Jonkers       (044) 873 6128
            Mnr Dirk Henry        (023) 415 2070	
Weskus/Wynland     Me Lillian Van Louw (waarnem.)(021) 872 9288
7. Vir verdere ondersteuning kan u in verbinding tree met mnr J Parbhoo by (021) 467 2572 of e-pos jparbhoo@pgwc.gov.za.
8. Verwys na die webwerf: http://curriculum.wcape.school.za/site/19/page/view/59 vir die volgende inligting:
8.1 Alle VBOO-beleidsdokumente, insluitende omsendbriewe
8.2 Al die leerarea-riglyne vir VBOO-vlak 4
8.3 Aanbevole assesseringsitems vir elke leerarea (ontwikkel deur die provinsiale VBOO-kurrikulumspan)
8.4 Verslae oor alle vorige nasionale VBOO-eksamens
9. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:02:16

Bylae A  (grootte: 38 KB)
ABET chief markers' reports  (grootte: 82 KB)