Wapen van die WKOD

Wie kan help?


Wat wil u doen?
Terug na tuisblad

Fokus:
Sielkundige ondersteuning en hulpverlening

Hulp aan leerders:
Assessering van probleemareas
Individuele hulpverlening / persoonsleiding / berading
Studieleiding
Beroepsleiding (skool– en vakkeuse, loopbaanbeplanning, werksoekvaardighede)
PortuurgroepvoorligtingHulp aan leerkragte en ouers: Leerders met spesiale onderwysbehoeftes bv. Fetale Alkoholsindroom, Downsindroom, Hiperaktiwiteit, ens.
Leerders met emosionele en gedragsprobleme
Traumahantering en krisisontlonting
Onderprestasie
Dwelmafhanklikheid
Skoolkeuse en –plasing, beroepsleiding, studiemetodes
Stres
Dissipline
Skooltoetrede
Heelskoolontwikkeling
Skoolsielkundiges
2004-09-20