Wapen van die WKOD

Wie kan help?


Wat wil u doen?
Terug na tuisblad

Fokus:
Ondersteuning aan die kurrikulum in die lewering van dienste aan die totale skoolgemeenskap m.b.t. sosio-maatskaplike-, emosionele en gedragsprobleme ten einde leerders in staat te stel om hulle volle potensiaal te verwesenlik.

Hulp aan leerders:
Ontwikkeling van lewensvaardighede
Voorkoming van MIV / VIGS
Tussenganger tot relevante hulpverleners
Trauma-hantering
Bestuur en moniteer van hulpverlening aan
slagoffers van kindermisbruik.
Ouer-kind verhoudings

Hulp aan beheerliggame:
MIV / VIGS-, Kindermisbruikbeleid van WKOD
Bemagtigtig m.b.t. jeugsorgstelsel en hantering van leerders waar skorsing en uitsetting ter sprake is.

Hulp aan leerkragte m.b.t.: Identifisering / hantering van maatskaplike probleme
MIV-VIGS voorkomingsprogram
Lewensvaardigheidsontwikkelingsprogramme Bestuur en moniteer die WKOD-beleid t.o.v. hulpverlening aan slagoffers van kindermisbruik; voorkoming
Funksionering van opvoeder-ondersteuningspanne
Hulpbronbenutting en netwerkvorming
Konflikhantering
Traumahantering
Skakeling en kommunikasie met ouers
Ondersteuning m.b.t. persoonlike probleme
verwysing na relevante hulpbronne
Vorming van ondersteuningsnetwerke

Hulp aan ouers:
Effektiewe ouer–kindverhoudings
Ouer-skoolskakeling
Seksualiteitsopvoeding tuis

 

Skool Maatskaplike Werker
2004-11-04