Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Leerders wat ernstige intellektuele leerhindernisse ondervind, word hier ondersteun.  Die leerders se vordering op skool is gewoonlik heelwat stadiger as die gemiddelde leerder.  Die leerders kan baie moeilik in die hoofstroomskool ondersteun word omdat hulle skolastiese agterstande so groot is en mettertyd groter word.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur kundiges van die OBOS geassesseer en via die OLSO Spesialis na die Direktoraat Gespesialiseerde Onderwysondersteuning verwys vir toelating.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Die leerders ondervind 'n skolastiese agterstand van enigiets van twee jaar aanvanklik tot tien jaar aan die einde van hulle skoolloopbaan.  Die leerders ondervind dikwels verskeie ernstige leerhindernisse soos bv. hemiplegie (waar een kant van die liggaam gedeeltelik disfunksioneel is) ens.  Sommige van die leerders funksioneer wel in hoofstroomskole, afhangende van die ondersteuning wat deur die ouers en die betrokke skool gebied kan word.

Skoolfases wat onderrig word?

Aanpassings moet gemaak word sodat elke leerder onderrig op sy/haar vlak kan ontvang.  Die skool konsentreer op die Grondslagfase (Graad 1 - 3) waar daar op basiese vaardighede gekonsentreer word.  Daar word aanvanklik gekonsentreer op selfversorgingsvaardighede en teen die einde van die leerder se skoolloopbaan word daar aandag gegee aan toepaslike beroepsvoorbereiding.

Is daar verblyf?

Daar is geen koshuisverblyf nie, maar leerders uit die omgewing word per bus vervoer na die skool.

Onderrigtale:

Afrikaans, Xhosa

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 34 23770

2004-09-20

Eden Skool